2007/152/ЕОРешение на Комисията от 6 март 2007 година за изменение на Решение 2006/805/ЕО относно ветеринарни мерки за борба с класическата чума по свинете в Унгария (нотифицирано под номер C(2007) 671) (Текст от значение за ЕИП )