Дело T-375/04: Решение на Първоинстанционния съд от 18 ноември 2009 г. — Scheucher-Fleisch и др./Комисия (Държавни помощи — Селско стопанство — Схема за помощи за програми за качество в областта на хранително-вкусовата и преработвателна промишленост в Австрия — Решение да не се повдигат възражения — Жалба за отмяна — Качество на заинтересована страна — Защита на процесуални права — Допустимост — Сериозни затруднения — Насоки за държавните помощи за реклама)