Дело C-45/06: Решение на Съда (пети състав) от 8 март 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Финансовия съд на провинция Бранденбург — Германия) — Campina GmbH & Co., с предишно наименование TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Мляко и млечни продукти — Допълнителен налог — Незначително просрочие при предаването на резюме от декларациите — Парична санкция — Регламент (ЕИО) № 536/93, съответно изменен от Регламент (ЕО) № 1001/98 — Член 3, параграф 2, алинея втора — Регламент (ЕО) № 1392/2001 — Член 5, параграф 3 — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Член 2, параграф 2, изречение второ — Принцип за прилагане с обратна сила на по-лекото наказание)