Писмен въпрос P-5628/09, зададен от Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) на Съвета. Изпълнение на краткосрочни задължения на Турция към ЕС