Заключение на генералния адвокат Mancini представено на19 януари 1988 г. # M. срещу Съвет на Европейските общности. # Длъжностни лица - Дисциплинарни мерки. # Съединени дела 175/86 и 209/86. TITJUR M./Съвет