Регламент (ЕО) № 978/2007 на Комисията от 21 август 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2273/2002 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Общността