Решение на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Решение 2003/779/ЕО на Комисията относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за животински черва, преминаващи транзитно или временно складирани в Общността (нотифицирано под номер С(2004) 1561)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX