Дело C-546/10 P: Определение на Съда (шести състав) от 13 септември 2011 г. — Hans-Peter Wilfer/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Фигуративен знак, представляващ корпус на китара — Отказ за регистрация — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Служебна проверка на фактите — Член 7, параграф 1, буква б) и член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Допустимост на представените за пръв път пред Общия съд доказателства — Равно третиране)