Поправка на Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански обекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (Официален вестник на Европейския съюз, Специално издание 2007 г., глава 14, том 2)