Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/131 на Комисията от 1 февруари 2016 година за одобряване на C(M)IT/MIT (3:1) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 4, 6, 11, 12 и 13 (Текст от значение за ЕИП)