Писмен въпрос E-3504/07 зададен от Lambert van Nistelrooij (PPE-DE) на Комисията. Производители на биодизел