TITJUR Заключение на генералния адвокат Mazák представено на16 януари 2008 г. # cp-Pharma Handels GmbH срещу Bundesrepublik Deutschland. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Köln - Германия. # Преюдициално запитване - Действителност на Регламент (ЕО) № 1873/2003 - Ветеринарномедицински продукти - Регламент (ЕИО) № 2377/90 - Максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход - Прогестерон - Ограничение на употребата - Директива 96/22/ЕО. # Дело C-448/06. cp-Pharma