Инициатива на Кралство Белгия, Република България, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Кралство Испания, Република Латвия, Република Литва, Кралство Нидерландия, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Френската република, Чешката република и Кралство Швеция за рамково Решение на Съвета 2009/…/ПВР от … относно трансфера на производства по наказателни дела