TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 12 март 2008 г. # Sebirán, SL срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "Coto D'Arcis" - По-ранни словни марки на Общността "EL COTO" и "COTO DE IMAZ" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Липса на засягане на добрата репутация - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-332/04. Sebirán/OHMI-El Coto De Rioja (Coto D'Arcis)