Писмен въпрос E-005119/11 Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията. Минен проект в Мопани — условия за отпускане на заеми от ЕИБ