Решение на Комисията от 01/10/2010 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5946 - BANCO POPULAR / CREDIT MUTUEL / BPH) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)