Решение на Съвета от 15 юни 2009 година за назначаване на член от Испания и заместник-член от Испания в Комитета на регионите