Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5788 — Sharp/Enel Green Power/JV) Текст от значение за ЕИП