Komission asetus (EY) N:o 1943/1999, annettu 10 päivänä syyskuuta 1999, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)