/* */

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/895 на Комисията от 8 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Текст от значение за ЕИП) C/2016/3369