2010/726/ЕС: Решение на Съвета от 22 ноември 2010 година относно сключването на Втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния