Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2007 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007 , σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής για την έκδοση αδειών εισαγωγής που απαιτούνται από τις 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 2007 για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών