Mål C-48/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 februari 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Direktiv 2013/51/Euratom — Val av rättslig grund — Euratomfördraget — Artiklarna 31 EA och 32 EA — EUF-fördraget — Artikel 192.1 FEUF — Skyddet av människors hälsa — Radioaktiva ämnen i dricksvatten — Rättssäkerhet — Lojalt samarbete mellan institutionerna)