Vec C-48/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  12. februára 2015 – Európsky parlament/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Smernica 2013/51/Euratom — Voľba právneho základu — Zmluva ESAE — Články 31 AE a 32 AE — Zmluva o FEÚ — Článok 192 ods. 1 ZFEÚ — Ochrana ľudského zdravia — Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu — Právna istota — Lojálna spolupráca medzi inštitúciami)