Kohtuasi C-48/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. veebruari 2015 . aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2013/51/Euratom — Õigusliku aluse valik — Euratomi asutamisleping — EA artiklid 31 ja 32 — EL toimimise leping — ELTL artikli 192 lõige 1 — Inimeste tervise kaitse — Olmevees sisalduvad radioaktiivsed ained — Õiguskindlus — Institutsioonide lojaalse koostöö põhimõte)