Дело C-48/14: Решение на Съда (втори състав) от 12 февруари 2015 г.  — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Директива 2013/51/Евратом — Избор на правното основание — Договор за ЕОАЕ — Членове 31 АЕ и 32 АЕ — Договор за функционирането на ЕС — Член 192, параграф 1, ДФЕС — Защита на здравето на хората — Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека — Правна сигурност — Лоялно сътрудничество между институциите)