Директива 2013/10/ЕС на Комисията от 19 март 2013 година за изменение на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки, с цел адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетиране към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (текст от значение за ЕИП)