Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на2 декември 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело C-61/03. TITJUR Комисия/Обединеното кралство