Решение на Комисията от 28 септември 2009 година относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (нотифицирано под номер C(2009) 7030) (текст от значение за ЕИП) (2009/821/ЕО)