Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу надзорни агенции ), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (Настоящият списък заменя списъка, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз C 177, 31.7.2007 г., стр. 4 )