Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Инициатива за водещи пазари в Европа {SEC(2007) 1729} {SEC(2007) 1730}