Становище относно молба по член 30 на Директива 2004/17/ЕО