Дело F-136/07: Жалба, подадена на 6 декември 2007 г. — Nijs/Сметна палата