Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))