Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преразглеждане на насоките от 1994 г. и 2005 г. за въздухоплаването и летищата в ЕС“ (допълнение към становище)