Предложение за решение на Съвета относно разпределението на косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) за установяването на брутния национален доход (БНД), използван за целите на бюджета на Европейските общности и собствените им ресурси