98/103/EG: Kommissionens beslut av den 26 januari 1998 om ändring av kommissionens beslut 97/467/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt (Text av betydelse för EES)