Komisijas Lēmums (1998. gada 26. janvāris), ar kuru groza Komisijas Lēmumu 97/467/EK, ar ko izveido to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest trušu gaļu un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļudokuments attiecas uz EEZ