98/103/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 1998 για την τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ για την κατάρτιση των προσωρινών καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρέατος κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)