Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/418 ze dne 18. března 2016 o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1583) (Text s významem pro EHP)$