Писмен въпрос E-010679/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Правата на пациентите при трансграничното здравно обслужване