Mål F-67/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Opreana mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Tillfälligt anställd som innehar en fast tjänst — Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal — Graviditet — Rättsakt som går någon emot — Bristande behörighet hos den som utfärdat den rättsakt som går någon emot — Rätten att bli hörd — Omsorgsplikt)