Υπόθεση F-67/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2016 — Opreana κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτος υπάλληλος — Έκτακτος υπάλληλος που καταλαμβάνει μόνιμη θέση — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου — Κατάσταση εγκυμοσύνης — Βλαπτική πράξη — Αναρμοδιότητα του εκδόντος τη βλαπτική πράξη — Δικαίωμα ακροάσεως — Καθήκον επιμέλειας)