Vec C-601/15 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. februára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu — Smernica 2008/115/ES — Legálny pobyt — Smernica 2013/32/EÚ — Článok 9 — Právo zostať v členskom štáte — Smernica 2013/33/EÚ — Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) — Zaistenie — Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku — Platnosť — Charta základných práv Európskej únie — Články 6 a 52 — Obmedzenie — Proporcionalita)