Cauza C-601/15 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Țările de Jos) – J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Standarde pentru primirea solicitanților de protecție internațională — Directiva 2008/115/CE — Ședere legală — Directiva 2013/32/UE — Articolul 9 — Dreptul de a rămâne într-un stat membru — Directiva 2013/33/UE — Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf litera (e) — Plasare în detenție — Protecția securității naționale sau a ordinii publice — Validitate — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 6 și 52 — Restrângere — Proporționalitate]