Asia C-601/15 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.2.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – J. N. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset — Direktiivi 2008/115/EY — Laillinen oleskelu — Direktiivi 2013/32/EU — 9 artikla — Oikeus jäädä jäsenvaltioon — Direktiivi 2013/33/EU — 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohta — Säilöönotto — Kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen suojaaminen — Pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 6 ja 52 artikla — Rajoittaminen — Oikeasuhteisuus)