Kohtuasi C-601/15 PPU: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. veebruari 2016. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – J. N. versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded — Direktiiv 2008/115/EÜ — Seaduslik riigis viibimine — Direktiiv 2013/32/EL — Artikkel 9 — Õigus jääda liikmesriiki — Direktiiv 2013/33/EL — Artikli 8 lõike 3 esimese lõigu punkt e — Kinnipidamine — Riikliku julgeoleku või avaliku korra kaitsmine — Kehtivus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 6 ja 52 — Piirang — Proportsionaalsus)