Дело C-601/15 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 15 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Стандарти за приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2008/115/ЕО — Законен престой — Директива 2013/32/ЕС — Член 9 — Право за оставане в държава членка — Директива 2013/33/ЕС — Член 8, параграф 3, първа алинея, буква д) — Задържане — Защита на националната сигурност или обществения ред — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 52 — Ограничение — Пропорционалност)