Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори