Решение на Комисията от 02/12/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6376 - ARCELORMITTAL / ATIC SERVICES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)